Zrušenie prevádzkarne je podľa § 15 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ povinný oznámiť najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba. Informácia musí obsahovať to, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne. Okrem toho musí predávajúci o zrušení prevádzkarne písomne informovať obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. V oznámení obci podnikateľ tiež uvedie dátum zrušenia prevádzkarne, informáciu o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu. Tieto informácie je obec povinná na požiadanie poskytnúť spotrebiteľovi.


Dátum zverejnenia: 11.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Legislatíva

  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Zákonná lehota

5 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spolatnená

Kompetencie

Životné situácie