Popis služby: Mesto a obec prijímajú od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mesto a obec, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov. Mesto a obec sú povinné bez prieťahov ich odstraňovať.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu riešenia ohlásení/podnetov od občanov týkajúcich sa závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov na uzemí mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí ohlásenie poruchy závady na chodníkoch a priechodoch pre chodcov.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa nevyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 11.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov

Legislatíva

  • Zákon č. 8/2009 Zákon o pozemných komunikáciách - cestný zákon
  • Zákon č. 135/1961 Zb. Stavebný zákon
  • Zákon č. 50/1976 Zb. Správny poriadok
  • Zákon č. 71/1967 Zb. - úplné znenie Rozhodnutie o povolení zvláštneho užívania komunikácie

Zákonná lehota

Mesto/obec je povinné bez prieťahov odstraňovať nedostatky a závady na chodníkoch a priechodov pre chodcov.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená