Podnikateľ môže  v rámci tejto služby požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín.

 

Táto služba sa riadi ustanoveniami VZN daného mesta a obce. Podnikateľ, ktorý má záujem o službu, vyplní formulár Oznámenie o splnení podmienok pre nočný čas predaja v obchode a prevádzky služieb.

K oznámeniu môžu byť v závislosti od okolností požadované nasledovné prílohy:

  1. kópia zmluvy o nájme nebytových priestorov užívaných na účely  prevádzkarne alebo list vlastníctva, ak je podnikateľ vlastníkom nebytového priestoru užívaného na účely prevádzkarne a to v súlade s osobitným zákonom,
  2. protokol o meraní hluku v prípade, že ide o prevádzkareň s hudobnou produkciou.

Dátum zverejnenia: 11.11.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2016